INNOVATIE IN DE BOUW
DOOR KETENSAMENWERKINGDe Stichting Platform Ketensamenwerking Bouwkolom Noord-Nederland (PKBN) is een platform dat zich richt op ketensamenwerking in onderhoud, renovatie en nieuwbouw van vastgoed.


We willen met onze participanten de bouwbranche helpen versneld de volgende fase in te gaan. Met minder faalkosten, innovatieve producten en adequate ketensamenwerking. Onze doelstellingen zijn:


Image

• Kennis vergroten van participanten
• Netwerkfunctie voor participanten
• Katalysator voor nieuwe ontwikkelingen / innovatie
• Uitdragen en delen van kennis door o.a. het organiseren van symposia
• Pilotprojecten uitzetten en zo ketensamenwering direct in praktijk brengen


Om succesvol samen te werken in de keten is gelijkwaardigheid en transparantie essentieel. Daarnaast dienen partners te beschikken over dezelfde kennis over resultaatgericht werken. De Stichting PKBN neemt hierin graag het voortouw. Door partijen bijeen te brengen, projecten te initiëren, processen te optimaliseren en zo faalkosten terug te brengen.
Door als ketenpartners samen resultaatgericht te bouwen, te onderhouden en te renoveren verbetert immers de staat van ons vastgoed. En dat heeft zijn positieve werking op de
“total costs of ownership”.


Onze participanten gaan voor ketensamenwerking. Bouwbedrijven, onderhoud- en afbouwbedrijven, installateurs, gespecialiseerde aannemers, woningcorporaties, overheden, kennisinstituten etc. zijn participant van PKBN.


Kortom, zowel opdrachtgevers, toeleveranciers als uitvoerende bedrijven zijn welkom.

Image

ONTSTAAN VAN DE STICHTING PKBN


De Stichting Platform Ketensamenwerking Bouwkolom Noord-Nederland werd medio maart 2010 officieel opgericht. Begunstigers van deze Stichting vertegenwoordigen alle disciplines uit de keten, waarbij opdrachtgevers een prominente rol spelen. Het werkgebied van de Stichting bestaat uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder.


DRIE SOORTEN BIJEENKOMSTEN

De Stichting PKBN heeft een ambitieus programma opgezet. Er wordt uitgegaan van drie soorten bijeenkomsten, te weten workshops, kennisuitwisselingsbijeenkomsten en symposia.


WORKSHOPS

In de workshops wordt kennis over resultaatgericht werken overgedragen vanuit kennisinstituten, zoals TNO,
naar de deelnemers. De doelstelling is dat alle ketenpartijen dezelfde basiskennis bezitten om van daaruit hun onderlinge samenwerking gestalte te kunnen geven.

Image

KENNIS UITWISSELING

In de kennisuitwisselingbijeenkomsten
wordt onderling kennis overgedragen; in samenspraak tussen de verschillende ketenpartners worden ervaringen getoetst en wordt kennis gedeeld. Deze bijeenkomsten worden mede gefaciliteerd door kennisinstituten. Dit zijn ook de bijeenkomsten waarin verslag wordt gedaan van de pilotprojecten.

Image
SYMPOSIA
Tenslotte wordt eenmaal per jaar een symposium georganiseerd waarin het gehele veld van ketensamenwerking wordt overzien en aan een breed publiek de stand van zaken op dit terrein wordt gepresenteerd.
Image
Image

PARTICIPANT WORDEN


 • Van onze participanten verwachten wij dat zij zich conformeren aan de normen en waarden van het PKBN.
 • Daadwerkelijke betrokkenheid bij het PKBN en zijn gedachtegoed
 •  Zowel halen als brengen van kennis in de samenwerking
 • Integriteit
 • Elkaars successen een leermomenten delen (feedback)
 • Respectvol met elkaar omgaan binnen PKBN niet primair gericht zijn
  op commerciële activiteiten.
 • Meewerken in projectgroepen.

Wilt u participant worden?

PKBN 3.0


Eind 2019 besloot het bestuur van PKBN om een taskforce in te stellen om samen de vraag te beantwoorden:
“hoe verder met PKBN?”.

Nadat de Stichting PKBN gedurende 10 jaar aanjager is geweest op het gebied van ketensamenwerking en Resultaatgericht Samenwerken moest worden nagedacht over de verdere toekomst van PKBN. De taskforce bestond uit het bestuur en de participanten Anton Oostland en Doedo de Witt. Professionele hulp werd ingeroepen van de heer Levien de Jager, coach in samenwerkingstechnieken en verandertrajecten.

Er werd een drietal sessies georganiseerd en Levien schreef een eindrapport dat op 3 maart 2020 in de taskforce werd besproken. Het was de bedoeling dit rapport in een participantenbijeenkomst in april of mei 2020 aan de orde te stellen. Maar …. corona. Daarom bij deze een uittreksel van dit verslag van Levien, dat we in een korte digitale sessie op 20 mei 2021 verder aan jullie willen presenteren.

In bovengenoemde sessies kwamen de volgende vragen aan de orde:

 • waar staan we nu?
 • waar willen we naar toe?
 • hoe gaan we dat verwezenlijken?

Uiteraard was er een groot aantal antwoorden op deze vragen. Daaruit werd al als eerste geconcludeerd dat er een nieuwe missie van PKBN moest worden geformuleerd. Na een uitgebreide discussie werd besloten om deze als volgt te definiëren:
“Slimmer in verbinding naar beter resultaat”

Hierna komt onmiddellijk de vraag op hoe dit in praktijk te brengen.
Al langer klinkt binnen PKBN de opmerking dat vooral vastgoedeigenaren ontbreken in het bestand van participanten, terwijl dit toch de mede aanjagers én initiatiefnemers van betere vormen van organisatie en samenwerking moeten zijn.

Om daaraan meer aandacht te geven moet de naamsbekendheid van PKBN bij vastgoedeigenaren groeien. Er moet een stimulans zijn om hen aan PKBN te binden. Er is een belofte van de toekomstige PKBN geformuleerd. Deze luidt als volgt:
Het Platform PKBN heeft als doel relaties te verbeteren, kennis te vergroten en resultaten te verbeteren.

 • Het is een platform van de participanten voor de participanten, een plek van halen en brengen. Met de nadruk op kennisontwikkeling.
 • Bij PKBN kom je om samen wijzer te worden, niet om werk te scoren.
 • PKBN richt zich met name op tactische vraagstukken. Zaken als programmering, organisatie en vastgoedketen-ontwikkel vraagstukken staan op de agenda.

Om de naamsbekendheid verder te verbreden zal PKBN zich ook meer op sociale media moeten begeven.
LinkedIn en Facebook en/of Instagram zijn media die hierbij onontbeerlijk zijn.

Het rapport van Levien telt vele details en mogelijke actieplannen. Zoals reclame in vakbladen aangevuld met redactionele artikelen, direct marketing naar mogelijke participanten, enz. enz. Waar nodig kan hierbij hulp van derden worden ingeroepen.

Het bestuur wil zich voor het uittreksel hiertoe beperken. Ben je nieuwsgierig geworden naar het hele rapport, meld dat even bij info@pkbn.nl en je krijgt het toegezonden.

Image

SLEUTELWOORDEN PKBN


In de bestuursvergadering van december 2015 heeft het bestuur een aantal sleutelwoorden
gedefinieerd, die het karakter van PKBN omschrijven.

Klik hier om deze sleutelwoorden te zien: Sleutelwoorden PKBN


BIJDRAGE


De participanten van de Stichting dragen een bedrag van € 750,– excl. BTW bij om de kosten van de diverse activiteiten (workshops, ontmoetingsbijeenkomsten, groeibijeenkomsten) te dragen.

ADRES


Vanghout 2
9422 MH Smilde

BESTUUR


Het bestuur van de Stichting Platform Ketensamenwerking Bouwkolom Noord-Nederland is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Anne Helder

Penningmeester: Martijn Huizenga

Lid: GertJan Bruins

Lid: Sybren Lijzenga

Lid: Rhoda van Eeden

Secretariaat: Hilde van der Zee